Home » » Model Contract Individual de Munca

Model Contract Individual de Munca

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
Incheiat si inregistrat sub nr.__________ /_____________ in registrul general de
evidenta a salariatilor
Art.1 Partile contractante :
-- S.C. ..................................... cu sediul in ................................................. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. .................., cod fiscal, reprezentata de ..................... in calitate de Administrator numita in continuare "Angajator si
-- __________________________domiciliat in_________________ _______________________________________________identificat cu______ seria_____, nr.___________, eliberat de_______________________ numit in continuare "Salariat".
Art.2 Obiectul contractului. Prezentul contract are ca obiect presatarea muncii de catre Salariat, sub autoritatea Angajatorului in schimbul salariului datorat acestuia de catre Angajator.
Art.3 Consimtamantul. Angajatorul este de acord sa-l incadreaza in munca pe Salariat, iar acesta la randul sau este de acord sa presteze munca pentru si sub autoritatea Angajatorului, avand in vedere termenii si conditiile stipualate in prezentul contract.
Art.4 Informarea. Salariatul recunoaste ca a fost informat verbal, de catre Angajator cu privire la elemetele prezentului contract de munca, prevazute de art. 17 (2) din Legea 53/2003, in termenul prevazut de art. 19 din Legea 53/2003.
Art.5 Durata contractului. Subiect al dispozitiilor privind termninarea sa, stabilite mai jos, acest contract este incheiat pe durata nedeterminata, Salariatul urmand sa inceapa activitatea de la data de ______________.
Art.6 Locul de munca. Salariatul isi va desfasura activitatea la punctul de lucru al societatii din ...................................................................
Art.7 Felul muncii. Angajatorul incadreaza Salariatul pe postul ( in functia ) de___________________________________ conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR).
Art.8 Atributiile postului. Atributiile Salariatului pot fi in mod rezonabil modificate, din cand in cand, de catre Angajator cu acordul Salariatului si sunt prevazute in fisa postului anexa la contractul individual de munca.
Art.9 Conditiile de munca. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale de munca potrivit Legii 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. Postul nu prezinta riscuri de imbolnavire sau de vatamare coraporala a Salariatului.
Art.10 Durata muncii. Salariatul este angajat cu norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.
Programul de lucru va incepe la ora _______ dimineata si se va termina la ora _______ incluzand pauzele stabilite prin regulamentul intern.
Programul de lucuru se poate modifica in conditiile regulamentului intern sau ale contractului colectiv de munca.
Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
Art.11 Concediul. Salariatul va fi indreptatit la un concediu cu plata anual de _______ zile.
Plata concediului va fi la nivelul salariului primit conform pct. 6.
Concediul se acorda se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic si se va efectua in fiecare an.
Art.12 Salarizarea. Angajatorul ii va plati Salariatului un salariu de baza brut _________________ lei pe luna, platibil in doua transe dupa cum urmeaza:
a) prima transa se va plati la data de 10 a fiecarei luni si va reprezenta 30 % din salariul de baza brut
b) a doua transa se va plati la data de 25 a fiecarei luni si va reprezenta restul de 70% din salariul de baza brut.
Daca Salariatul moare in timpul executarii contractului, Angajatorul va plati mostenitorilor acestuia orice compensatie scadenta la sfarsitul lunii in care decesul a intervenit.
Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu orele libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii 53/2003�Codul Muncii.
Art.13 Salariatul se bucura de urmatoarele drepturi specifice legate de sanatatea si securitatea in munca :
a) echipament individual de protectie compus din
b) chipament individual de lucru compus din
c) materiale igienico-sanitare
d) alimente de protectie
Art.14 Preavizul. Perioada de preaviz in cazul concedierii este de 15 zile lucratoare conform Legii 53/2003�Codul Muncii.
Perioada de preaviz in cazul demisiei este de 15 zile calendaristice, conform Legii 53/2003�Codul Muncii.
Art.15 Perioada de proba. Perioada de proba este de ________zile lucratoare.
Art.16 Salariatul isi va dedica timpul, atentia, si energiile activitatii Angajatorului, va respecta programul de lucru stabilit, regulamentul intern al unitatii unde isi desfasoara activitatea, ordinele si dispozitiile Angajatorului.
Art.17 Clauza de confidentialitate. Salariatul este de acord , ca in timpul sau dupa terminarea acestui contract, sa nu dezvaluie informatii confidentiale, sau secrete comerciale ale Angajatorului, altei persoane, firme, corporatii sau entitati. Daca Salariatul dezvaluie sau ameninta cu dezvaluirea unor asemenea informatii, Angajatorul va fi indreptatita sa ia toate masurile( inclusiv actionarea sa in justitie, atat civil cat si penal ) care sa impiedice acesta dezvaluire sau oferirea serviciilor sale oricarei entitati caruia i s-au transmis asemenea informatii sau i s-a promis dezvaluirea acestor informatii. Salariatul va suporta toate daunele aduse Angajatorului printr-un asemenea comportament.
Art.18 incetarea contractului. Prezentul contract individual de munca inceteaza in urmatoarele moduri :
a) de drept in cazurile prevazute de legislatia in vigoare;
b) din initiativa Angajatorului prin concediere;
c) din initiativa Salariatului prin demisie;
in cazurile prevazute la lit. b si c ale aliniatului precedent incetarea contractului isi va produce efectele dupa implinirea termenului de preaviz prevazut in art. 13 din prezentul contract.
Art.19 Asistenta in Litigii. Salariatul in urma unei notificari va furniza informatiile si asistenta necesara, Angajatorului, la cererea rezonabila a acesteia, in orice litigiu in care este sau poate fi parte in timpul executarii contractului, cu privire la aspectele pe care le cunoaste ca urmare a muncii de depuse.
Daca nerespectarea acestei obligatii a dus la producerea vreunui prejudiciu Angajatorului, Salariatul va fi tinut responsabil de acesta in proportia participarii sale la producerea lui.
Art.20 Rezolvarea Litigiilor. Orice pretentii sau conflicte ce apar in legatura cu acest contract sau cu neexecutarea sa, va fi rezolvata pe cale amiabila, in caz contrar urmand sa decida instanta judecatoreasca competenta material si teritorial.
Art.21 Daca Angajatorul va renunta la a urmari incalcarea de catre Salariat a uneia din clauzele contractuale, acea renuntare nu va fi considerata ca o renuntare cu privire la incalcari viitoare ale obligatiilor contractuale.
Art.22 Modificarea contractului. Acest inscris reprezinta acordul final al Angajatorului cu Salariatul. Modificarile orale nu au nici un efect. Contractul poate fi modificat numai prin acordul scris al partilor care trebuie sa contina semnatura partii ce se obliga, cu urmatoarele exceptii:
a) Angajatorul poate modifica unilateral locul muncii in conditiile si cu respectarea limitelor impuse de legislatia in vigoare;
b) Angajatorul poate modifica temporar,fara consimtamantul Salariatului, locul si felul muncii in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a Salariatului;
Art.23 Drepturile si obligatiile generale ale partilor. Salariatul are in principal urmatoarele drepturi :
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediul de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale;
Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii :
a) obligatia de a realiza norma de munca si de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu
Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi :
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentul intern;
Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii :
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
Art.24 Dispozitii finale. Prezentul contract a fost incheiat in baza certificatului medical nr._________ din data de_______________ emis de _______________________________________________________ prin care se constata ca Salariatul este apt pentru prestarea muncii prevazuta in contract.
Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr.53/2003�Codul Muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivel ______________inregistrat sub nr. ________ la _________________________________.
Redactat si semnat azi_______________ , in doua exemplare.
Angajator Salariat

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 
PageRank Checker
Copyright © 2011. Soferas de cursa lunga
vizitatori unici :

Proudly powered by Soferas de cursa lunga